Smlouva o ubytování psa

/dále jen provozovatel/

a
Jméno a příjmení ………………………………………………………………………….
Adresa………………………………………………………
Datum narození …………………………………
Číslo OP……………………………………
Telefon……………………………………
E-mail………………………………………
Kontaktní osoba……………………………………………….
Telefon………………………….
/dále jen zákazník/

Jméno psa………………………………………………
Rasa psa …………………………………………….
Datum narození psa ………………………………….
Jméno a kontaktní adresa ošetřujícího veterináře
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………

Uzavírají tuto smlouvu o ubytování psa: ……………………

1) Provozovatel se zavazuje ubytovat psa v řádně upraveném a čistém pokoji a ten udržovat
v odpovídajícím stavu po celou dobu pobytu psa.
2) Není-li dohodnuto jinak, zajistí provozovatel pravidelný denní program dle rozvrhu
v hotelu/školky, včetně venčení.
3) Provozovatel se zavazuje krmit psa v odpovídající kvalitě dle požadavků zákazníka. Není-li
dohodnuto jinak, krmivo se podává jednou až dvakrát denně u dospělých psů a třikrát denně u
štěňat. Krmivo si pro psa zajistí zákazník na celou dobu pobytu, pokud se obě strany písemně
nedomluví jinak. V případě, že dojde k nedostatku krmení, zajistí provozovatel krmivo, na které
je pes zvyklý a celkové náklady s tím spojené, majitel uhradí hotově při převzetí psa.
4) Zákazník je povinen v den ubytování psa předat provozovateli očkovací průkaz s platným
očkováním, které stanovuje zákon č. 166/1999 Sb. – Povinné očkování proti vzteklině, a
s potvrzením o odčervení ne starším 6 měsíců. Zákazník, který má psa staršího 10 let, je povinen
dodat potvrzení veterinárního lékaře o zdravotním stavu psa. V případě prokazatelných
pochybností o zdravotním stavu psa, si provozovatel vyhrazuje právo předat psa před ubytováním
ke vstupní prohlídce veterinárnímu lékaři, přičemž náklady vzniklé veterinární prohlídkou hradí
zákazník.
5) Zákazník se zavazuje aplikovat psovi antiparazitní preparát s minimálním předstihem jednoho
týdne před zahájením pobytu. Pokud pes, i přes aplikaci spotu, bude stále vykazovat znaky
napadení vnějšími nebo vnitřními parazity, vyhrazuje si provozovatel právo na vyšetření psa
veterinářem. Náklady spojené s veterinárním ošetřením hradí zákazník v plné výši.
6) Pokud by došlo k poranění nebo onemocnění psa v průběhu pobytu, zajistí provozovatel
veškerou péči veterinárního lékaře s tím, že náklady spojené s léčením psa budou zákazníkovi
připočteny k ceně ubytování psa. Provozovatel je povinen tento stav zákazníkovi neprodleně
oznámit telefonicky. V případě, že nebude možno se se zákazníkem ani kontaktní osobou spojit,
má se za to, že zákazník souhlasí s postupem uvedeným výše.
7) Zákazník se podpisem této smlouvy zavazuje provozovateli, že jeho pes nejeví známky agrese
vůči lidem a jiným psům. V případě jakékoli agrese ze strany psa, je toto chování považováno
jako porušení smluvního vztahu mezi oběma stranami a je toto chování důvodem k okamžitému
ukončení pobytu psa. Storno poplatek po již zahájeném pobytu psa je ve výši 100%.
8) V případě škody, způsobené agresivním chováním psa, se majitel zavazuje k úhradě vzniklé
škody v plné výši.
9) Pokud pes bude vyznačovat známky agresivity vůči okolí (provozovateli či jiným psům), bude
majitel, popřípadě kontaktní osoba, telefonicky vyzván, aby si pro psa přijel. Pokud tak majitel
neučiní, nebo se nedohodne s provozovatelem jinak, bude o součinnost požádána odchytová
služba městské policie. Náklady vzniklé s tímto úkonem budou vymáhány po majiteli psa v plné
výši.
10) Denní sazba za ubytování je účtována dle platného ceníku. Platba se provádí bankovním
převodem nebo hotově před zahájením pobytu, není-li dohodnuto jinak. Storno poplatek po již
zahájeném pobytu psa je ve výši 100%.
11) Zákazník je povinen dohodnout si s provozovatelem telefonicky čas příjezdu do hotelu.
12) Zákazník je povinen si psa vyzvednout v den, který je uvedený ve smlouvě, jako den ukončení
ubytování psa, pokud se obě strany písemně nebo elektronicky nedohodnou jinak. Pokud si
zákazník psa nevyzvedne v sjednaném termínu, bude zákazníkovi účtována cena za každý další
den dle denní sazby ubytování a to nejvýše 7 dní. Následně pokud si majitel psa nevyzvedne a
nebude možné jej kontaktovat, bude záležitost řešena s městskou policií. Náklady budou
následně účtovány majiteli psa v plné výši.
13) Zákazník uděluje tímto provozovateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. souhlas ke
zpracování svých osobních údajů, a to pro účely poskytování služeb v rozsahu předmětu
podnikání provozovatele a k souvisejícím marketingovým a obchodním účelům.
14) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou provedeních, z nichž každá má hodnotu originálu.

Platnost smlouvy:

 

SMLOUVA SE UZAVÍRÁ NA DOBU URČITOU

 

od……………………………………………do………………………………………

 

Podpisy

……………………………………………… .                   …………..……………………………………

Provozovatel                                                            Zákazník

 

V…………………………………………….. dne …………………………………………